SERVEI D’ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

Què és el servei d’assessorament?

És el servei que presta Centre d’Estudis DOLMEN, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats (adquirides per experiència laboral i vies no formals de formació) i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament

Amb l’informe d’assessorament es pot tramitar el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

A qui s’adreça?

Persones adultes que disposen d’experiència laboral i formació prèvia que desitgin obtenir un diagnòstic de les seves possibilitats formatives i de promoció professional  i conèixer l’itinerari formatiu i professional més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.

Preu del Servei d’assessorament: 60 

Compromís de qualitat dels serveis: El servei segueix el compromís de qualitat que es descriu en el document ‘Carta de compromís de qualitat’ 

Oferta de places per família:

  • Administració i Gestió (Administració i Finances): 10 places
  • Sanitat  (Laboratori Clínic i Biomèdic): 10 places
  • Serveis socioculturals i la comunitat (Educació Infantil): 10 places

Com es pot sol.licitar aquest servei? 

El tràmit es pot fer a la Secretaria de Centre d’Estudis DOLMEN presentant el document corresponent de sol.licitud al Servei, o bé

fer una sol·licitud telemàtica al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, escollint el centre i la família professional de la que es vol rebre assessorament.  Sol·licitud ( linkhttps://serveifp.cat/ ) 

  1. Cal que l’usuari/usuària disposi d’un correu electrònic per registrar-se.
  2. Rebrà un correu amb un usuari i una contrasenya per entrar a l’aplicació.
  3. Accedir a l’aplicació per fer la sol·licitud.
  4. Escollir centre i família. Omplir les dades personals

Període d’admissió de les sol·licituds pel servei d’assessorament:

Període incial: del 1  al 19 de setembre. Per a altres períodes consulteu al Centre.

Criteris d’admissió

L’ordre d’admissió dels candidats es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol.licitant i l’ordre de presentación de sol.licituds.

Publicació de les llistes d’ admesos

Publicació de la llista provisional d’admesos i places de reserva: 23 de setembre.

Reclamacions a la llista provisional: 27 de setembre.

Publicació de les llista d’admesos  definitiva i de les places de reserva: 30 de setembre.

Pagament del servei

El pagament del servei es farà a la secretaria del Centre una vegada el candidat hagi estat admès/a i abans de l’ inici del provés d’assessorament.

Presentació de documentació

Les persones admeses hauran de presentar la documentació a la secretaria del centre en un termini màxim de 4 diez hàbils (sense comptar dissabtes i festius) a comptar des del dia següent de la data de publicació de la llista d’admesos. La documentació necessària és la següent:

 → Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida.

 → Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.

 → Resguard de pagament del preu establert.

Calendari del servei d’assessorament

Les sessions d’assessorament començaran a partir del dia 14 d’octubre. La secretaria del centre comunicarà, mitjançant trucada telefònica o correu electrònic, les dates de les diferents sessions per a cada usuari. Aquestes dates es publicaran al taulell d’anuncis del centre.

En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.

Més informació a la web del Departament d’Ensenyament: 

Servei d’assessorament en la formació professional

Servei de reconeixement en la formació professional

Centres que ofereixen les mesures flexibilitzadores: Mesures flexibilitzadores i altres serveis                                                                                          

 Centre autoritzat per:

 

Molt a prop teu: qualitat, formació i experiència.

Gaudeix estudiant!